Երկրաչափության տնային աշխատանք

Առաջադրանք՝ 43

4951_14_43_1664ab4

MK-ն M կետի հեռավորություն է a ուղղուց, այսինքն MKK=10 սմ: NF-ը N կետի հեռավորությունն է a ուղղուց, այսինքն NF=22 սմ:

Քանի-որ, MK-ն և NF-ը միաժամանակ ուղղահայաց են a ուղղին հետևաբար MK || NF:

L-ը MN հատվածի միջակետն է, քանի որ MNFK քառանկյունը ուղղանկյուն սեղան է, իսկ LT-ն նրա միջին գիծը, հետևաբար LT=MK+NF/2=10 սմ + 22 սմ/2=16 սմ:

Առաջադրանք 45`

4953_14_45_ed01e46

Քանի-որ սեղանի սրունքը բաժանված է երեք հավասար մասի, հետևաբար K-ն BT հատվածի միջակետն է, իսկ T-ն KA հատվածինը:

Տվյալ.՝ BC=2սմ, AD=5 սմ:

KL-ը BCTF սեղանի միջին գիծն է հետևաբար KL+BC+TF/2:

TF-ը AKLD սեղանի միջին գիծն է, հետևաբար TF=KL+AD/2:

Իսկ վերջին առնչությունից TF-y տեղադրելով նախորդ առչնության մեջ կստանանք՝ 2KL=BC+KL+AD/2, այսինքն KL+2/3 (BC+AD/2)=3 սմ:

Քանի-որ KL=3 սմ, հետևաբար TF+KL+AD/2=3+5/2=4սմ:

 

Երկրաչափության տնային աշխատանք

Առաջադրանք 33`

4945_13_37_35225ed

Տվյալ.՝

AC=m, BD=n

M-ը, N-ը, K-ն, Q-ն համապատասխանաբար Ab, BC,CD, DA կողմերի միջնակետերն են:

MN-ը ABC եռանկյան միջին գիծն է, հետևաբաև MN=AC/2=m/2

NK-ն BCD եռանկյանմիջին գիծն է, հետևաբաև NK=BD/2=n/2

KQ-ն ACD եռանկյան միջին գիծն է, հետևաբաև QM=BD/2= n/2

MNPQ քառանկյան պարագիծը նշ. P,որը կորոշվի P=MN+NK+KQ+QM առնչությամբ այսինքն P=m/2+n/2+m/2+n/2=m+n

 

Առաջադրանք 37`

4941_13_33_49f3bce

Տվյալ.՝

AB=6 սմ, BC=8սմ, AC=10 սմ:

Քանի-որ, A1 B1-ը ABC եռանկյան միջին գիծն է, հետևաբար A1 B1= AB/2=3 սմ:

Քանի-որ, B1 C1-ը ABC եռանկյան միջին գիծն է, հետևաբար B1 C1= BC/2=4 սմ:

Քանի-որ C1 A1-ը ABC եռանկյան միջին գիծն է, հետևաբաև C1 A1=CA/2=5 սմ:

A1 B1 C1 եռանկյան պարագիծը նշ. P, որը կորոշվի P=A1 B1- B1 C1- C1 A1 առչնությամբ, որտեղ տեղադրելով համապատասխան արժեքները, կստանանք՝  P=3սմ+4 սմ+5սմ=12սմ: